Author: root

Vergi ödəyicisi kimi uçotda olmayan şəxslərdən malların alışının rəsmiləşdirilməsi və bu zaman yaranan vergi münasibətlərinin tənzimlənməsi bir sıra fəaliyyət növləri üzrə uçotun qurulması baxımından daha da aktuallıq qazanmışdır. Bu tip əməliyyatların aparılması üzrə 2020-ci ildən başlayaraq həm qanunvericilik, həm də texniki baxımdan bəzi yeniliklər tətbiq edilməyə başlanmışdır. 1 yanvar 2020-ci il tarixdən Vergi Məcəlləsinə malların alış aktı barədə 71-2-ci maddə əlavə edilmişdir. Həmiçinin, Məcəllənin 58.8-ci maddəsinə əsasən müvafiq əməliyyat üzrə vergi ödəyicisinin sahibliyində olan mallara dair alış aktının və ya...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ VERGI MƏCƏLLƏSI (2019)       Ümumi hissə   Fəsil I. Ümumi müddəalar   Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənən münasibətlər   Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasında vergi sistemini, vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydalarını, vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və metodlarını, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydalarını müəyyən   Bu Məcəllə ilə Naxçıvan Muxtar...

23 dekabr 2016, 20:42 Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 15-ci bəndinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası ərazisində aparılan nağdsız hesablaşmaların hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. 1-ci fəsil Ümumi müddəalar Maddə 1. Nağdsız hesablaşmaların məqsədi Bu Qanunun məqsədi Azərbaycan Respublikası ərazisində mülki dövriyyənin iştirakçıları arasında aparılan əməliyyatların və hesablaşmaların şəffaflığını, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsini təmin etmək, nağd pul hesablaşmalarının nağdsız hesablaşmalarla əvəzlənməsini stimullaşdırmaq, bank sisteminin inkişafını sürətləndirməkdir. Maddə 2. Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunvericilik Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunvericilik bu Qanundan, Azərbaycan...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MÜLKİ MƏCƏLLƏSİ[1]   ÜMUMİ HİSSƏ   Birinci bölmə   GİRİŞ MÜDDƏALARI   1-ci fəsil.   Mülki hüquq sahəsində qanunvericilik   Maddə 1. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin məqsəd və vəzifələri   1.1.       Bu Məcəllənin məqsədi üçüncü şəxslərin hüquqlarına xələl gətirmədən mülki dövriyyənin azadlığını onun iştirakçılarının bərabərliyi əsasında təmin etməkdir.   1.2.       Bu Məcəllənin vəzifələri aşağıdakılardır:   mülki hüquq subyektlərinin əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini tənzimləmək; mülki hüquq subyektlərinin hüquqlarını və qanuni mənafelərini müdafiə etmək; fiziki şəxslərin şərəfini, ləyaqətini, işgüzar nüfuzunu, şəxsi və ailə həyatının, şəxsi toxunulmazlığının müdafiəsi hüququnu qorumaq;[2] mülki dövriyyəni təmin etmək; sahibkarlıq fəaliyyətini dəstəkləmək; sərbəst bazar...

Güzəştli vergi tutulan ölkələrin və ərazilərin siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında 12 İyul 2017   Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı   Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 16 dekabr tarixli 454-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram: “Güzəştli vergi tutulan ölkələrin və ərazilərin siyahısı” təsdiq edilsin (əlavə olunur). Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 2.2. Azərbaycan...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİ   (Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir)   M Ü N D Ə R İ C A T   Ümumi hissə   I BÖLMƏ Ümumi müddəalar   FƏSİL 1  Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyi, onun vəzifələri və prinsipləri FƏSİL 2  İnzibati xəta və inzibati məsuliyyət FƏSİL 3  Əməlin inzibati xəta olmasını aradan qaldıran hallar FƏSİL 4  İnzibati tənbeh FƏSİL 5  İnzibati tənbeh tətbiq etmə FƏSİL 6  İnzibati məsuliyyətdən azad etmə   II BÖLMƏ İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmaq səlahiyyəti olan orqanlar (vəzifəli şəxslər)   FƏSİL 7  Əsas qaydalar FƏSİL 8  İnzibati xətalar haqqında işlərin aidiyyəti FƏSİL 9  Səlahiyyəti olan orqanlar (vəzifəli...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏK MƏCƏLLƏSİ[1]   Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35-ci maddəsinə əsasən əmək fərdi və ictimai rifahın əsasıdır. Hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında sərbəst surətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş yeri seçmək hüququ vardır. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində: müvafiq hüquq normaları ilə əmək münasibətlərində işçilərin və işəgötürənlərin əmək, sosial, iqtisadi hüquqları və bu hüquqlarla bağlı müvafiq təminatların minimum səviyyəsi; Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ikinci bölməsində nəzərdə tutulan əmək, istirahət, təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək hüququnun, habelə digər əsas insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi...

Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında   AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI   Dövlət büdcəsi xərclərinin proqnozlaşdırılmasında istifadə olunan ezamiyyə xərclərinin normalarını təkmilləşdirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyə xərclərinin 1 günlük norması Bakı şəhərində 90,0manat, Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində 70,0manat, respublika tabeli digər şəhərlərdə, rayon mərkəzlərində, şəhər tipli qəsəbələrdə və kəndlərdə 65,0 manat müəyyən edilsin.[1] Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyə xərclərinin müəyyən edilmiş 1 günlük normasının 80 faizini mehmanxana xərcləri təşkil edir.[2] 1-1. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyə zamanı mehmanxana xərcləri barədə müvafiq təsdiqedici...